HOME UMETNICI GRADOVI KOLEKCIJE VESTI KONTAKT LINKOVI

SKULPTURE NA OTVORENOM PROSTORU

Zbirka skulptura na otvorenom prostoru u Srbiji od druge polovine 20. veka sastoji se od spomenika, bista, kolekcije dela savremene skulpture. Prezentaciju dela ?ini fotografija sa podacima po muzejskim stanardima, kao i kratak biografski pregled o autoru i lokaciju. Namera ove baze o skulpturama na otvorenom prostoru je da se prika?e na?a skulpturalna produkcija.

Naravno ona nije i najbolja prezentacija na?e savremene skulpture iz objektivnih razloga, jer pokriva ipak jedan njen deo i ne pokazuje najbolja i najkarakteristi?nija dela autora. Imaju?i u vidu taj problem, biografije umetnika, linkovi i literatura i informacije daju jasniji uvid.

Spomenici, odnosno spomeni?ka platika ima figurativni, simboli?ni, apstraktni koncept. Pored spomenika posve?enih li?nostima i doga?ajima iz na?e istorije i kulture, posebnu kategoriju ?ine spomenici iz Narodno oslobodila?kog rata (NOB-a) posve?ene ?rtvama rata i fa?isti?kog terora, koji su se realizovali u skladu sa dru?tvenim, ideolo?kim principima. Relizovana su od druge polovine 20. veka, najvi?e tokom 60 tih i 70 tih godina da bi prestali do kraja 80. tih. Dok su spomenici posve?enim nacionalnim li?nostima i doga?ajima iz na?e istorije i kulture u okviru figurativnog, spomenici iz NOB-a su do?ivljavale promene u skladu sa dru?tvenim , a i promenama unutar same skulpture, od figurativnog ka simboli?nom i apstraktnom konceptu. Biste, zbog svoje primenljive funcije imaju sti?aniji razvoj i prezentuju pefekciju u portretskoj umetnosti. Iako, su oslonjene na akademizam i realizam predhodnog perioda postoje naznake kubizma i ekspresinizma, u osnovnim karaketristikama portretisanog va?nu ulogu ima i individualan stil umetnika.

Delovanjem galerija, vajarskih kolonija i simpozijuma, kao i inicijativom samih umetnika i drugih organizacija nastala je zbirka skulptura na otvorenom iz savremene umetosti. Ona najbolje prikazuje kretanja na?e aktuelne skulpture. Iako je tek stidljivo nastupila na scenu sedamdesetih, pravi po?eci datiraju u 80 tim da bi bila sve brojnija. Razloge nalazimo u dru?tvenim promenama, kao i nastupaju?oj generaciji brojnih mladih umetnika.

Zbog razli?itog nastanka ovih dela podaci o njima nalazili su se na razli?itim mestima (muzejima, galerijama, zavodima za za?titu spomenika, kod autora i dr), potreba njihovog objedinjavanja u vidu ove baze podataka pokazala se neophodnom.

Uvid u ovu bazu podataka, pored informativnog pru?a mogu?nost istra?ivanja problematike postavke skulptura na otvorenom prostoru, o ulozi dru?tva, mecenarstvu, esteti?kim principima skulpture u urbanom prostori i pleneru, odnosu arhitekture i skulpture. Ako njena primena podstakne bolju i kvalitetniju skulpturalnu produkciju i teorijsku misao njen najva?niji cilj bi?e ispunjen.

Radmila Sav?i?, istori?ar umetnosti

2008 Skulpture Srbije